การโอนสายขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแตกต่างกันอย่างไร?

การโอนสายขั้นพื้นฐานจะเป็นการโอนสายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผู้โทรจะกดหาหมายเลขที่มีการติดตามสายของคุณและจะถูกโอนสายไปยังหมายเลขที่คุณระบุโดยตรง แต่ละสายอาจมีคำทักทาย ข้อความที่ผู้โทรได้ยินเมื่อโทรมายังหมายเลขของคุณเป็นครั้งแรก และระบบช่วยสนทนาในสายซึ่งผู้รับสายจะได้ยิน รวมถึงความสามารถในการบันทึกสาย ส่วนการโอนสายขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถโอนสายไปยังหลายหมายเลขติดต่อกันหรือในเวลาเดียวกัน

ระบบช่วยสนทนาในสายคืออะไร?

ระบบช่วยสนทนาในสาย คือ ข้อความที่ผู้รับสายจะได้ฟัง ซึ่งอาจเป็นการแจ้งให้ทราบว่าสายนี้มาจากบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าที่สนใจ ข้อความนี้อาจแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าโทรมายังหมายเลขโทรศัพท์ใด โดยอาจเป็นข้อความในรูปแบบตัวอักษรไปจนถึงข้อความเสียง หรือข้อความที่ได้รับการอัพโหลดจากลูกค้า

การส่งต่อข้อความหรือการพิสูจน์ข้อความคืออะไร?

การส่งต่อข้อความหรือการพิสูจน์ข้อความคืออะไร?
ในหลายกรณีมีความจำเป็นต้องพิสูจน์หมายเลขโทรศัพท์โดยข้อความที่เป็นอักษร ด้วยคุณลักษณะนี้ เราจะส่งต่อข้อความที่เป็นอักษรที่เข้ามาในระบบไปยังอีเมลแอดเดรส หรือหลายอีเมลแอดเดรสที่ได้รับการระบุไว้สำหรับการส่งต่อโดยอัตโนมัติ

ส่วนเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้คืออะไร?

ระบบของเราทำให้คุณสามารถระบุว่าใครคือลูกค้าที่สนใจ จากนั้นจึงส่งใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติเป็นประจำตามช่วงเวลา (รายสัปดาห์ รายสองสัปดาห์ รายเดือน) สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งถูกสร้างขึ้นผ่านระบบของเรา ซึ่งอาจมาจากทั้งสายสนทนาและการกรอกแบบฟอร์ม ระบบแจ้งหนี้ของเราจะสร้างใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งมีรายละเอียดของลูกค้าและอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ หากคุณใช้ Mailgun คุณสามารถกรอกข้อมูล API ประจำตัวของคุณเพื่อให้เราสามารถส่งอีเมลในนามของคุณได้

วงจรการโทรแบบห้วงและวงจรแบบวนรอบแตกต่างกันอย่างไร?

วงจรการโทรแบบห้วงซึ่งรวมอยู่ในการโอนสายขั้นสูงนั้น คือ การโอนจากสายหนึ่งไปยังหลายสาย ซึ่งจะโทรไปยังหมายเลขต่างๆ ไม่เกินสิบหลายเลขในเวลาเดียวกัน ส่วนวงจรแบบวนรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโอนสายขั้นสูงเช่นเดียวกันนั้นจะโทรไปยังหมายเลขต่างๆ ไม่เกินสิบหลายเลขตามลำดับจนกว่าจะมีผู้รับสายหรือเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียง

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระบบของเรา